Задраскай миналото – налей от бъдещето | Scratch the past – pour from the future

Задраскай миналото – налей от бъдещето!
* * *
Сбъдна ни се една мечта – да имаме акция с Greenpeace tongue emoticon
* * *
Поставихме 2 инсталации пред Народния театър – едната показваща отиващото си безпомощно морално остаряло минало, а другата – готиното, цветно, изобилно, пластмасово бъдеще. Зад червените хиксове на стъклата на първата витрина е поставен стар, овехтял и поизгнил пчелен кошер и няколко умрели пчели, а на пояснителната табелка са изредени няколко “факти” омаловажаващи ролята на пчелите и насекомите в равновесието на природата. Зад стъклата на втората витрина са подредени всякакви различни по форма и размер туби като от различни пестициди, боядисани в различни цветове предпазни маски и детска играчка трактор, а в пояснителната табела са изброени “факти” в подкрепа на земеделието използващо токсични химикали.

Акцията е инициатива на Greenpeace и е във връзка с кампанията им за ограничаване на употребата на пестициди и стимулиране на екологичното земеделие.

Тази тема ще се разглежда и на форумът за екологично земеделие утре – https://www.facebook.com/events/197764187226957/

Scratch the past – pour from the future!
* * *
A dream of ours came true – to create a campaign with Greenpeace.
* * *
We placed two installations in front of the National Theatre – one showing the helplessly outdated past, and the other – the cool, colourful, abundant, plastic future. Behind the red Xs on the glass of the first window is placed an old, ratty and rotten beehive and a few dead bees, along with explanatory sign with several “facts” disparaging the role of bees and insects in the balance of nature. Behind the windows of the second showcase are positioned all kinds of randomly shaped and sized tubes of various pesticides, painted in different colors, safety masks and a toy tractor, and in the explanatory sign lists the “facts” that support agriculture using toxic chemicals.
The campaign is an initiative of Greenpeace and is in relation to their movement to restrict the use of pesticides and encourage organic farming.
This topic will be examined at the forum for organic farming tomorrowКоментирай